ryjek – new visual identity

New Visual Identity of Ryjek Festival
Client: Fundacja EDF Polska